Jesteś tutaj: Start » Baza wiedzy » Artykuły » Opis funkcji państwa budżetu zadaniowego

Funkcja 18. Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości

 

Charakterystyka funkcji


Konstytucyjnym obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom prawa do sądu tj. sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia spraw bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwe, niezależne, bezstronne i niezawisłe sądy.


W ramach realizacji tego prawa znajdują się m.in. działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sądów powszechnych wszystkich instytucji na terenie całego kraju. W tym zakresie finansowane są m.in. podnoszenie jakości administracyjnej działalności sądów, a ponadto zapewnienie im odpowiednich warunków lokalowych, a także utrzymanie istniejącej już infrastruktury informatycznej. Dodatkowo przewidziane są przedsięwzięcia o charakterze reformatorskim w aspekcie organizacyjnym i merytorycznym, mające na celu podwyższenie skuteczności i efektywności wykonywania prawa do sądu przez państwo - co ma być osiągane m.in. poprzez dążenie do skrócenia czasu postępowań sądowych, zagwarantowanie wszystkim podmiotom rozpatrzenia spraw w rozsądnym terminie, podnoszenie jakości orzecznictwa, usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych (a w szczególności sądownictwa gospodarczego), unowocześnianie i usprawnienie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości - m.in. poprzez kontynuowanie procesu ich informatyzacji.


W celu prawidłowego funkcjonowania sądów powszechnych niezbędne jest też zapewnienie odpowiedniego przygotowania tej części kadr wymiaru sprawiedliwości według najwyższych standardów europejskich. Koniecznym warunkiem skutecznej realizacji orzeczeń sądów w sprawach karnych i postanowień prokuratury jest zapewnienie przez państwo bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności (nieuchronność kary).


W tym celu wydatki ponoszone są na zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności, wdrażanie alternatywnych systemów wykonywania kary i podwyższenie standardów funkcjonowania służby więziennej.

 

Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji


Funkcja Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości obejmuje działalność dysponentów w zakresie sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności:

 

 • wsparcie sądów oraz systemu sądownictwa,
 • wsparcie więzień i innych miejsc odosobnienia lub resocjalizacji skazanych,
 • zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu,
 • przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków ich powrotu do normalnego życia,
 • informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

 

 

Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

 

Charakterystyka funkcji


Infrastruktura transportowa jest jedną z kluczowych dziedzin działalności państwa, która przyczynia się do poprawy jakości życia obywateli, równomiernego rozwoju regionów kraju, a także podniesienia warunków konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez ułatwienie warunków działalności gospodarczej.


W ramach funkcji znajdują się działania państwa mające na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury kolejowej, drogowej i lotniczej, a także poprawę dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie jej z głównymi korytarzami transportowymi, poprzez stworzenie sieci dróg o dużej przepustowości (drogi ekspresowe i autostrady). W obszarze transportu drogowego, w kontekście dynamicznie rozrastających się metropolii, należy podkreślić działania państwa mające na celu rozwój transportu na obszarach miejskich, co jest dążeniem do poprawy jakości życia i pracy obywateli korzystających z tej infrastruktury.


Równie istotne znaczenie ma realizowanie zadań dążących do poprawienia warunków i bezpieczeństwa funkcjonowania przewozów kolejowych oraz usprawnienia metod ich organizacji w celu podniesienia efektywności tej gałęzi transportu (przewozy intermodalne). W funkcji 19. umieszczono wydatki instytucji zajmującej się tworzeniem warunków dla tego rodzaju transportu
- Urzędu Transportu Kolejowego.


Ważnym elementem polityki transportowej, którego realizacja jest niezbędna dla zapewnienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej kraju, jest rozwój transportu lotniczego, który wymaga odpowiedniego finansowego wsparcia dla zapewnienia rozwoju i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przewozów lotniczych. Działania te wykonuje Urząd Lotnictwa Cywilnego.


Polska jest krajem, który dąży do optymalnego wykorzystania możliwości związanych z rozwojem transportu morskiego. Taki rozwój nie może odbywać się bez odpowiedniej portowej infrastruktury technicznej i bez wymaganego standardami międzynarodowymi poziomu bezpieczeństwa wykonywania przewozów morskich. W ramach funkcji 19. finansowane są właśnie takie działania mające wspierać przewozy morskie np. zapewnienie łączności, utrzymanie torów wodnych, ochrona brzegu morskiego, polepszenie warunków dostępu do portów morskich od strony morza. Zadania te, wykonywane są przez urzędy morskie.


Ponadto, istotnym zadaniem resortu koordynującego politykę transportową jest tworzenie regulacji rynku: transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego, co ma na celu osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa tych rodzajów transportu, przy jednoczesnym zapewnieniu korzystnych warunków oraz zgodności z przepisami obowiązującymi w UE.


Wszystkie powyższe przedsięwzięcia, umieszczone w funkcji 19. mają na celu: bezpieczeństwo obywateli, skrócenie czasu przejazdu przez Polskę, a także podniesienie poziomu atrakcyjności kraju dla inwestorów. Rezultat tych działań stanowi dla naszego kraju również promocję, co dało się zauważyć szczególnie podczas EURO 2012.

 

Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji


Funkcja Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej obejmuje działalność dysponentów w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej, w tym w szczególności:

 

 • administrację spraw i usług związanych z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem, budową i utrzymaniem systemów i urządzeń transportu drogowego (dróg, mostów, tuneli, parkingów, terminali autobusowych itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mostów, ekranów, wykopów itp.), lotniczego (portów lotniczych, pasów startowych, terminali, hangarów, sprzętu nawigacyjnego, urządzeń kontroli ruchu lotniczego itp.) oraz wodnego (portów, doków, sprzętu nawigacyjnego, kanałów, mostów, tuneli, falochronów, pirsów, nabrzeży, terminali itp.),
 • budowę, rozbudowę i funkcjonowanie systemów i urządzeń transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego,
 • sprawy dotyczące przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji publicznej, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego,
 • bezpieczeństwo w obszarach morskich, ochronę brzegu morskiego,
 • nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,
 • przygotowanie i wprowadzenie w życie ustawodawstwa związanego z infrastrukturą transportową,
 • informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

 

«« pierwsza strona « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna » ostatnia strona »»

O serwisie | Regulamin | Kontakt | Informacja o Cookies

Copyright © 2012 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.